workmartdd
สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม สำนักงาน กปร. สมาร์ท ทีม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Ban Pong Group สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม สมาร์ท ทีม เวิร์ก สมาร์ท ทีม
 

ทำเนียบวิทยากร
รศ.สุขุม นวลสกุล
รศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม
ระเบียบ บุญกรรเชียง
วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
สุรวงค์ วัฒนกุล
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
ถาวร โชติชื่น
เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
ผศ.ดร.บรรจง บุญชม
อภิชาต ดำดี
จตุพล ชมพูนิช
สมชาย หนองฮี
รัชเขต วีสเพ็ญ
พิศาล อุตสาหพงษ์
ดร.ศิริชัย ต้นตอ
ณรงค์ มโนวชิรสวรรค์
สิทธิชัย อริยไตรรัตน์
รัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์
สาโรจน์ พึ่งไทย
ธวัชชัย บุญชม

 
 

 

สถาบันฝึกอบรม เวิร์ก สมาร์ท (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจอันดับ 1 ในไทย)

หลักสูตรการอบรม
COMMUNICATION
1. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
2. เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
3. ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
4. ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
5. การบริการอย่างประทับใจ
6. การใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
9. เทคนิคการให้คำปรึกษา
10. การพัฒนาบุคลิกภาพ
EXECUTIVE AND MANGEMENT
1. กลยุทธ์การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
2. การบริหารภายใต้ภาวะวิกฤต
3. การจัดการและพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
5. Train the trainer
6. การจัดการเชิงกลยุทธ์
7. กลยุทธ์การเป็นบริหารมืออาชีพ
8. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
9. การเปลี่ยนแปลง
10. การพัฒนาองค์การกับความสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
HUMAN RESOURCES DEVELOMENT
1. กลยุทธ์การพัฒนาทักษะนักบริหาร
2. สู่ความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
3. การจัดทำแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้
4. Competency เป็นพื้นฐานเชิงปฎิบัติ
5. การบริหารแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ เชิงรุก
6. การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางานและองค์กร
7. การทำงานอย่างมีความสุข แลสนุกอยู่กับงาน
8. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
MARKETING AND SERVICE
1. เทคนิคการเขียนแผนการตลาด
2. เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ
3. เทคนิคและศิลปะการขายยุคหน้า
4. จิตวิทยาการขาย
5. พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่
6. เทคนิคการขายสมัยใหม่
7. การบริการอย่างประทับใจ
8. ช่องทางการจัดจำหน่าย และการจัดการโซ่อุปทาน
9. การสื่อสารการตลาด
10. การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
FINANCE AND ACCOUNTING
1. การจัดการการลงทุน
2. ตราสารอนุพันธ์ และการจัดการความเสี่ยง
3. การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
4. การบัญชีภาษีอากร
5. การบัญชีเพื่อการวางแผนแลควบคุม
6. การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 
 
บริการรับจัดสัมมนา-ฝึกอบรม-วอล์ค แรลลี่ ทั้งภายในองค์กรและนอกสถานที่ ด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์
** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า **

สอดคล้องตามเงื่อนไข ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕

ติดต่อ คุณปวฉัตร สืบเสน หรือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
โทร. 086-380-5542, 089-137-6679
 

ข่าว Update 24 ชม.

 


      สถาบันฝึกอบรม เวิร์ก สมาร์ท (Worksmart Training Institute)
      19/554 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
      โทร. 086-380-5542, 089-137-6679, 084-752-5548
      E-mail :
pawachut@worksmartdd.com ,pawachut_s@yahoo.com


© Copyright 2006-2012 www.worksmartdd.com All Rights Reserved.

     คำค้นหาบ่อย : สถาบันฝึกอบรม | จัดสัมมนา | WalkRally | ฝึกอบรม | อบรมสัมมนา | Event  | Training | Trainner |  สัมมนา  | หลักสูตรสัมมนา | หลักสูตรอบรม |